Các Nghị định của Chính phủ

By 29/11/2013TIN TỨC

Nghị định số 58/2008/NĐ-CP

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP
Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định số 03/2008/NĐ-CP
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 167/2007/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Nghị định số 166/2007/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu chung

Nghị định số 124/2007/NĐ-CP
Về quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định số 123/2007/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP
Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP
Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục, bồi thường, hỗ trọ, tái định cư khi nhà nước thu hồi và giải quyết khiếu nại về đất

Nghị định số 78/2007/NĐ-CP
Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao

Nghị định số 41/2007/NĐ-CP
Về xây dựng ngầm đô thị

Nghị định số 29/2007/NĐ-CP
Về quản lý kiến trúc đô thị

Nghị định số 112/2006/NĐ-CP
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 111/2006/NĐ-CP
Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng

Nghị định số 95/2005/NĐ-CP
Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Nghị định số 71/2005/NĐ-CP
Về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP
Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định số 08/2005/NĐ-CP
Về quy hoạch xây dựng

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP
Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định số 208/2004/NĐ-CP
Về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định số 207/2004/NĐ-CP
Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước

Nghị định số 206/2004/NĐ-CP
Quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP
Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định số 203/2004/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu

Nghị định số 188/2004/NĐ-CP
Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Nghị định số 158/2003/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 66/2003/NĐ-CP
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ

Nghị định số 07/2003/NĐ-CP
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ

Nghị định số 108/2002/NĐ-CP
Về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá và dịch vụ

Nghị định số 76/2002/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 14/2000/NĐ-CP
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP

Nghị định số 12/2000/NĐ-CP
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ

Nghị định số 52/1999/NĐ-CP
Về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng

Nghị định số 10/1998/NĐ-CP
Về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 93/1997/NĐ-CP
Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996

Nghị định số 43/1996/NĐ-CP
Về việc ban hành quy chế đấu thầu

Nghi định số 175/1994/NĐ-CP
Thi hành Luật bảo vệ môi trường

Nghị định số 358/1990/NĐ-CP
Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế điều lệ quản lý xây dựng cơ bản đã ban hành kèm theo Nghị định số 232/1981/NĐ-CP

Nghị định số 232/1981/NĐ-CP
Ban hành điều lệ quản lý xây dựng cơ bản