Các Nghị định – Nghị quyết – Quyết định

By 15/01/2013TIN TỨC

Quyết Định Số 40/2011/QĐ-UBND

Quy định này áp dụng đối với đất vườn, ao liền kề với đất ở (trong cùng một thửa) và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư. Không áp dụng đối với đất nông nghiệp do UBND các xã, phường, thị trấn, các Hợp tác xã, các tổ chức khác đang quản lý, sử dụng; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; quỹ đất 5%, 10% giao cho hộ gia đình, cá nhân làm kinh tế vườn.

Quyết Định Số 2093/QĐ-TTg

Đối tượng được giảm theo Quyết định này là các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong các ngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà trong năm 2011 và năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP

 

Thông Tư 26/2011/TT-BTNMT

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010; Căn cứ Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bấm vào đây để Download tài liệu …

 

Quyết Định Số 512/2008/QĐ-TTg

Về việc đính chính Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ tài chính và Bộ tài nguyên và môi trường

Quyết Định Số 140/2008/QĐ-TTg

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Quyết Định Số 23/2007/QĐ-BTNMT

Ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Quyết Định Số 12/2007/QĐ-BTNMT

Về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp

Quyết Định Số 11/2007/QĐ-BTNMT

Vềviệc ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất

 

Quyết Định Số 09/2007/QĐ-TTg

Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

 

Quyết Định Số 08/2006/QĐ-BTNMT

Ban hành Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Quyết Định Số 216/2005/QĐ-TTg

Về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Quyết Định Số 74/2005/QĐ-TTg

Về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch

 

Quyết Định Số 24/2004/QĐ-BTNMT

Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Nghị Quyết Số 1037/2006/NQ-UBTVQH11

Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 07 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

 

Nghị Quyết Số 755/2005/NQ-UBTVQH11

Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về Nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý Nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01 tháng 07 năm 1991

 

Nghị Quyết Số 02/2004/NQ-HĐTP

Của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết Các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

 

Nghị Quyết Số 23/2003/NQ-UBTVQH11

Về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01 tháng 07 năm 1991

Nghị Quyết Số 01/2003/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

Nghị Quyết Số 58/1998/NQ-UBTVQH10

Về giao dịch dân sự về nah2 ở được xác lập trước ngày 01 tháng 07 năm 1991

 

Nghị Định Số 69/2009/NĐ-CP

Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 

Nghị Định Số 102/2008/NĐ-CP

Về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường

Nghị Định Số 44/2008/NĐ-CP

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

 

Nghị Định Số 188/2004/NĐ-CP

Về ph­ương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

 

Nghị Định Số 123/2007/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

 

Nghị Định Số 84/2007/NĐ-CP

Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Nghị Định Số 163/2006/NĐ-CP

Về giao dịch bảo đảm

 

Nghị Định Số 17/2006/NĐ-CP

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

 

Nghị Định Số 13/2006/NĐ-CP

Về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

 

Nghị Định Số 142/2005/NĐ-CP

Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

 

Nghị Định Số 127/2005/NĐ-CP

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩatrước ngày 01 tháng 7 năm 1991

 

Nghị Định Số 198/2004/NĐ-CP

Về thu tiền sử dụng đất

 

Nghị Định Số 197/2004/NĐ-CP

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 

Nghị Định Số 182/2004/NĐ-CP

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

 

Nghị Định Số 181/2004/NĐ-CP

ề thi hành Luật đất đai

 

Nghị Định Số 08/2000/NĐ-CP

Về đăng ký giao dịch bảo đảm