Các quyết định

By 29/11/2013TIN TỨC

Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg

Về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

Quyết định số 89/2000/QĐ-BVGCP

Về cước vận tải hàng hóa bằng ôtô

Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg

Về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Quyết định số 87/2000/QĐ-BVGCP

Về giá dịch vụ cảng biển một số trường hợp đặc biệt

Quyết định số 86/2000/QĐ-BVGCP

Về giá hoa tiêu đối với tầu biển vận chuyển hàng hóa giữa các cảng biển Việt Nam

Quyết định số 85/2000/QĐ-BVGCP

Về giá dịch vụ cảng biển

Quyết định số 80/1997/QĐ-HĐBT

Về việc ban hành đơn giá tạm thời kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Quyết định số 80/1988/QĐ-HĐBT

Về các chính sách đổi mới cơ chế quản lý xây dựng cơ bản

Quyết định số 663/1995/QĐ-BTC

Hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng

Quyết định số 64/2001/QĐ-BCN

Về việc ban hành quy chế hoạt động của ban uản lý các dự án điện độc lập

Quyết định số 5401/1997/QĐ-BXD

Cho phép nhà thầu trong nước nhận thầu công trình cố vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng quy chế bảo hành xây lắp công trình ban hành kèm theo Quyết định số 499/1996/QĐ-BXD

Quyết định số 536/1994/QĐ-BXD-GD

V/v Ban hành quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng

Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg

Về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước

Quyết định số 501/1996/QĐ-BXD

V/v ban hành chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư, xây dựng

Quyết định số 498/1996/QĐ-BXD

Về việc ban hành điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg

Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm Đ khoản 1 điều 101 của Luật xây dựng

Quyết định số 41/2006/QĐ-BXD

Về việc ban hành TCXDVN 371 : 2006″ Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng”

Quyết định số 37/1999/QĐ-BXD

V/v ban hành ” Định mức dự toán lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị”

Quyết định số 366/1991/QĐ-HĐBT

Ban hành quy định về chế độ thẩm định các dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD

Về việc bổ sung một số nội dung của “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” ban hành kốm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quyết định số 35/1999/QĐ-BXD

Về việc ban hành TCXDVN 371 : 2006″ Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng”

Quyết dịnh số 33/2004/QĐ-BTC

Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt

Quyết định số 33/2006/QĐ-BXD

Ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT

Ban hành quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Quyết định số 32/2004/QĐ-BTC

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của co 7quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn

Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD

Về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD

Về việc ban hành “Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản”

Quyết định số 28/2000/QĐ-BXD

Về việc ban hành bảng giá ca máy khảo sát xây dựng

Quyết định số 244/1990/QĐ-BXD-GĐ

Về việc ban hành “Điều lệ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư”

Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD

Về việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ”

Quyết định số 24/1999/QĐ-BXD

Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước

Quyết định số 24/1990/QĐ-BXD

Ban hành quy chế đấu thầu trong xây dựng

Quyết định số 21/1995/QĐ-VGCP

Về cước phí cảng biển đối với tàu chở dầu làm hàng tại các cảng xuất nhập dầu thô (trạm rót dầu không bến) và phương tiện chuyên dùng phục vụ dầu khí

Quyết định số 2045/2003/QĐ-BXD-XL

V/v hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt TKKT và tổng dự toán

Quyết định số 20/1995/QĐ-BXD

V/v ban hành điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quyết định số 19/2000/QĐ-BXD

Về việc ban hành Định mức Dự toán XDCB các công trình trên biển và hải đảo Bộ trưởng bộ xây dựng

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD

Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD

Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD

Quyết định số 17/2004/QĐ-BXD

Về việc ban hành bổ sung định mức dự toán công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi và thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông

Quyết định số 17/2001/QĐ-BXD

V/v ban hành tập định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị (Tập I: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác)

Quyết định số 17/1999/QĐ-BXD

V/v ban hành quy chế quản lý các dự án sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế của Bộ Xây dựng

Quyết định số 168/2003/QĐ-BTC

Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Quyết định số 1626/2005/QĐ-BXD

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Quyết định số 1626/1999/QĐ-BGTVT

Về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư thuộc ngành Giao thông vận tải quản lý

Quyết định số 16/2006/QĐ-BXD

Ban hành “Quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính Nhà nước”

Quyết định số 1591/2007/QĐ-BKHDT

Quyết định số 1591/2007/QĐ-BKHDT

Quyết định số 1583/2007/QĐ-BKH

Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2000/QĐ-BXD

Về việc ban hành định mức chi phí đầu tư và xây dựng

Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg

Về việc ban hành quy chế tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD

V/v ban hành Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quyết định số 116/1995/QĐ-BXD-CSXD

Về việc ban hành Quy chế thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán

Quyết định số 11/2006/QĐ-BXD

Về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng côngtrình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Quyết dịnh số 11/2005/QĐ-BXD

Về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

Quyết định số 1102/2007/QĐ-BKH

Ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Quyết định số 107/1997/QĐ-TCNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 663/QĐ-TCNH của Bộ tài chính

Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD

Về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD

Về việc ban hành “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam”

Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD

Về việc ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD

Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch định mứ xây dựng

Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD

Về việc ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng

Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD

Về việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng cơ bản”

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD

Về việc ban hành : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Quyết định số 01-2000-QĐ-BXD

V/v ban hành Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng