Các Thông tư và Thông tư liên tịch

By 18/11/2013TIN TỨC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Thông Tư 70/2011/TT-BCA
quy định việc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can; quyền của người bào chữa khi tham gia tố tụng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT-BCA-BTC-BYT
Hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh bị nhiễm HIV/AIDS trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ công an quản lý

Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA
Hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP
Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA
Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật Doanh nghiệp

Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG
Hướng dẫn thủ tục giải quyết cho Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

Thông tin liên tịch số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL
Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động du lịch

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA
Về đảm bảo cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BCA-BQP-BTC
Hướng dẫn chế độ lao động, dạy nghề và sử dụng kết quả lao động của phạm nhân trong tại giam

Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP
Hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính

Thông tin liên tịch số 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma túy

Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT
Hướng dẫn khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân

Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLS-BCA-BTC
Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT
Hướng dẫn thực hiện ch3 thị số 31/1999/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả

Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA
Về phối hợp phòng, chống in lậu

Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA
Hướng dẫn công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội

Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ đối với người chưa thành niên, người tư nguyện và cơ sở chữa bệnh

Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định và lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh

Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT
Hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật

Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA
Về quản lý trò chơi trực tuyến (Online Games)

Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA
Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoáng và thị trường chứng khoáng

Thông tư liên tịch số 57/2008/TTLT-BTC-BCA
Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy

Thông tư liên tịch số 68/2005/TTLT-BQP-BCA
Hướng dẫn mẫu dấu, khác dấu, quản lý và sử dụng con dấu xã hội

Thông tư liên tịch số 86/2005/TTLT-BQP-BCA
Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ quốc phòng với Bộ công an về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc bộ công an trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA
Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng quỹ phòng chống ma túy theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng chống ma túy

Thông tư liên tịch số 100/2008/TTLT_BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN
Hướng dẫn thi hành khoản 2 điều 47 của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định cử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Thông tin liên tịch số 222/2003/TTLT-UBTDTT-BCA
Phối hợp phòng và chống các hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao

Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP
Hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội trong công tác bảo vệ rừng

Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQp-BCA
Quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BCA-BBCVT
Hướng dẫn việc mở và kiểm tra thư, bưu phẩm, bưu kiện, kiện, gói hàng hóa gởi qua mạng bưu chính công cộng và mạng chuyển phát nhằm phát hiện tội phạm về ma túy

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTS-BCA
Hướng dẫn việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ của thanh tra thủy sản

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BBCVT-BVHTT-BCA-BKHĐT
Về quản lý internet

Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BH-BTC-BCA
Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với Doanh nghiệp thanh lập, hoạt động theo luật Doanh nghiệp

Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT
Hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT-NHNN-BTP-BCA-BTC-BTCĐC
Hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng

Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BCA-BGTVT
Hướng dẫn việc đánh dấu số lần vi phạm pháp luật giao thông đường bộ trên giấy phép lái xe

Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP
Hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 103/2002NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản

Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH
Hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài về

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BXD-BCA

Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng

Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BCA-BGTVT
Hướng dẫn việc học và kiểm tra lại Luật giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ

Thông tư số 21/2004/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP
Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNN-BTP-BCA
Hướng dẫn áp dụng một số điều của BLHS về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP
Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của BLHS năm 1999

Thông tư liên tịch số 12/2001/TTLT-VKSNDTC-BTP
Hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT-BLĐTBXH-VKSNDTC-BCA
Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài

Thông tư liên tịch số 07/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi hành hình phạt tù đối với phạm nhân chấp hành hình phạt tại nhà giam giữ

Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP
Về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2003

Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-TANDTC-VKKSNDTC-BCA-BTP-BQP-BTC

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng gây ra

Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

Thông tư số 03/2006/TTLT-VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP
Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC
Hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của VKSND trong việc giải quyết các vụ việc dân sự

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA

Hướng dẫn về việc thông báo, gởi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Thông tư liên tịch số 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP
Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của BLHS năm 1999

Thông tư số 02/2006/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BYT
Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

Thông tư số 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC
Hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt,án phí

Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-VKSNDTC-BTC
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 219/2003/2NQ-UBTVQH về trang phục đối với cán bộ công chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên

Thông tư số 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP
Hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo

Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA
Hướng dẫn thi hành điều 7 của BLHS năm 1999 và mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10

Thông tư số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP
Hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của BLHS năm 1999

Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP-BTC
Hướng dẫn thi hành m6o5t số quy định của Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-VKSNDTC-BNV-BTC
Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 138/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với kiểm sát viên, điều tra viên kiểm tra viên ngành kiểm sát

Thông tư số 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA
Hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự

Thông tư lịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA
Hướng dẫn thi hành mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 của Quốc hội và Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 của Ủy ban thường vụ quốc hội

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP
Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXII “Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của BLHS năm 1999

Thông tư liên tịch số 01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT
Hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLDS trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Tỏa án nhân dân

Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC
Hướng dẫn về thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất

Thông tư số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP
Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội “Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình”

Thông tư số 01/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA
Về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội và ngoài quân đội

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP
Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tu liên tịch số 01/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 241/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên tòa

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BLĐTBXH-VKSNDTC-BCA
Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-VKSNDTC-TTrCp-BCA-BQP
Về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu phạm tội do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA
Hướng dẫn về việc thông báo, gởi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP
Về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP
Hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA
Hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC
Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

Thông tư số 02/2009/TT-BTP
Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp

Thông tư số 02/2008/TT-BTC
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều tra tội phạm

Thông tư số 19/2007/TT-BTC
Hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11)
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

Thông tư số 18/2004/TT-BCA(V19)
Hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc công an nhân dân gây ra

Thông tư số 15/2003/TT-BCA(V19) của Bộ trưởng Bộ công an
Hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân

Thông tư số 06/2003/TT-BCA(V19) của Bộ trưởng Bộ công an
Hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế quản lý kho vật chứng (Ban hành kèm theo nghị định số 18/2002/NĐ-CP của Chính Phủ) trong lực lượng Công an nhân dân