Các thông tư và thông tư liên tịch

By 29/11/2013TIN TỨC

Thông tư số 102/2002/TT-BTC
Sủa đổi quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua vào là nông sản, lâm sản, thủy sản, chưa qua chế biến – Hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC của Bộ Tài Chính sủa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng


Thông tư số 98/2007/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước


Thông tư số 98/2003/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước

Thông tư số 97/2003/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2003/TT-BTC ngày 10/1/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Thông tư số 96/2000/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thông tư số 92/1994/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định kết quả đầu thầu dự án đầu tư của Hội đồng xét thầu Quốc gia

Thông tư số 82/2002/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Thông tư số 82/1999/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Thông tư số 70/2000/TT-BTC Của bộ tài chính Số 70/2000/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2000 Hướng dẫn quyết tóan Vốn đầu tư

Thông tư số 66/1996/TT-BTC Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản


Thông tư số 56/2006/TT-BNN

Hướng dẫn điều chỉnh dự toàn chi phí xây dựng thuộc ngành nông nghiệp phát và triển nông thôn

Thông tư số 55/2001/TT-BTC Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 110/2000/TT-BTC ngày 14/11/2000 hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước dành cho đầu tư và xây dựng


Thông tư số 53/2005/TT-BTC

Của bộ tài chính số 53/2005/tt-btc ngày 23 tháng 6 năm 2005 hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm


Thông tư số 50/2001/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư thuộc Bộ nông nghiệp và PTNT


Thông tư số 48/1995/TT-BTC
Hướng dẫn quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư hoàn thành


Thông tư số 45/2003/TT-BTC
Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thông tư số 35/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xấc lập quyền sở hữu của Nhà nước

Thông tư số 33/2007/TT-BTC Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thông tư số 30/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp liên hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mực lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với Công ty Nhà nước và Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Thông tư số 28/2007/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

Thông tư số 28/1991/TT-BTC Quy định chế độ quyết toán vốn đầu tư khi công trình XDCB hoàn thành

Thông tư số 20/2007/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng chi phí thăm dò, khai quật khảo cổ khi cải tạo, xây dựng công trình

Thông tư số 19/1999/TT-BNNPTNT V/v hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu đối với các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 18/1995/TT-BXD-VKT Hướng dẫn việc thực hiện các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng

Thông tư số 16/2005/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình

Thông tư số 15/2005/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng

Thông tư số 14/2008/TT-BXD Hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư

Thông tư số 14/2005/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư số 12/2008/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư số 12/2005/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

Thông tư số 12/2000/TT-BXD Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135

Thông tư số 11/2007/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Thông tư số 11/2000/TT-BKHĐT Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư

Thông tư số 10/2005/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách nhà nước

Thông tư số 09/2007/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Thông tư số 09/2000/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

Thông tư số 09/1996/TT-BKHĐT Hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư

Thông tư số 08/2005/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ

Thông tư số 08/2003/TT-BXD Hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – xây dựng (EPC)

Thông tư số 08/2000/TT-BKHĐT Hướng dẫn bổ sung sửa đổi công tác đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT-BKHDT-UBDTMN-TC-XD

Thông tư số 08/1997/TT-BXD Hướng dẫn dự toán công trình xây dựng cơ bản

Thông tư số 07/2007/TT-BXD

Thông tư số 07/2006/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Thông tư số 07/2005/T-BXD Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng


Thông tư số 07/2003/TT-BXD
Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư” số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000

Thông tư số 07/2000/TT-BXD Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư số 07/2000/TT-BKHĐT Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư

Thông tư số 07/1997/TT-BKHDT Hướng dẫn bổ sung một số nội thực hiện quy chế đấu thầu đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tư số 06/2007/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Thông tư số 06/2006/TT-BXD Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

Thông tư số 06/2005/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công

Thông tư số 06/1999/TT-BXD Hướng dẫn xử lý các vấn đề chuyển tiếp từ điều lệ QLĐT&XD 42/CP-92CP sang thực hiện quy chế QLĐT&XD 52/CP

 


Thông tư số 06/1999/TT-BKH-KT
Hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư

Thông tư số 05/2008/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến độn giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Thông tin số 05/2007/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư số 05/2003/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Thông tư số 04/2005/TT-BXD Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

Thông tư số 04/2003/TT-BKH Hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số điểm về Hồ sơ thẩm định dự án, Báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư

Thông tư số 04/2002/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Thông tư số 04/2000/TT-BKHDT Hướng dẫn thực hiện Quy chế Đấu thầu

Thông tư số 04/1997/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/1997/NĐ-CP của Chính phủ đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kết kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xua6t1m khu công nghệ cao

Thông tư số 03/2008/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Thông tư số 03/2005/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Thông tư số 03/2003/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Thông tư số 03/2003/TT-BKH Hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư

Thông tư số 03/2002/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của nhà nước

Thông tư số 03/2001/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản

Thông tư số 03/2001/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Thông tư số 03/1998/TT-BXD Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 01/BXD-CSXD ngày 15/4/1997 về “Hướng dẫn quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam”

Thông tư lên tịch số 02/2007/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xau7 dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP Của Chính phủ

Thông tư số 02/2006/TT-BXD Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng

Thông tư số 02/2005/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng


Thông tư số 02/2000/TT-BXD
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản


Thông tư số 01/2005/TT-BXD
Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà


Thông tư số 01/2004/TT-BXD


Thông tư số 01/2002/TT-BXD
Hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – xây dựng (EFC)


Thông tư số 01/1997/TT-BXD
Hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam


Thông liên tịch số 02/1997/TTLT-BKHĐT-BXD-BTM
Hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu

Thông tư liên tịch số 65/1995/TTLT-BTC-BKHCNMT Hướng dẫn chế độ thu và sử dụng phí kiểm nghiệm, đo lường và các hoạt động khác về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Thông tư liên tịch số 09/1994/TTLT-UBKHNN-BXD-BTC Hướng dẫn thủ tục xét duyệt lại luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán theo Quyết định số 92/1994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ