Các văn bản về Tổ chức Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

By 18/11/2013TIN TỨC

Nghị quyết số 1113/2007/NQ-UBTVQH11
Phê chuẩn quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 905/2005/NQ-UBTVQH11
Về việc phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11
Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân

Nghị quyết số 708/2008/UBTVQH12
Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 386/2003/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, viên kiểm sát quân sự khu vực

Nghị quyết số 707/2008/UBTVQH11
Về việc đổi tên Tòa án quân khu Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự khu vực quan khu Thủ đô Hà Nội

Nghị quyết số 386/2003/NQ-UBTVQH11
Về việc thành lập viên kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, viên kiểm sát quân sự khu vực

Nghị quyết số 384/2003/NQ-UBTVQH11
Về việc phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự trung ương

Nghị quyết số 382/2003/NQ-UBTVQH11
Về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của Tòa án quân sự

Nghị quyết số 356/2003/NQ-UBTVQH11
Về việc phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nghị quyết số 354/2003/NQ-UBTVQH11
Về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân địa phương

Nghị quyết số 352/2003/NQ-UBTVQH11
Về việc phê chuẩn bô máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết số 131/2002/NQ-UBTVQH11
Quy định một số điểm về việc thi hành pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân, pháp lệnh kiểm sát viên viên kiểm sát nhân dân

Pháp lệnh số 03/2002/PL-UBTVQH11 quy định về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số: 03/2002/PL-UBTVQH11CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHÁP LỆNH KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Pháp lệnh này quy định về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1…

Lệnh số 07/2002/L-CTN ngày 12/04/2002 về việc công bố Luật Tổ chức Viên kiểm sát nhân dân
Chủ tịch nước Lệnh số 07/2002/L-CTN ngày 12/4/2002 về việc công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, Kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Nay công bố: Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân Đã được Quốc hội…

Lệnh số 06/2002/L-CTN ngày 12/04/2002 về việc công bố Luật Tổ chức Tòa án
Chủ Tịch Nước Lệnh số 06/2002/L-CTN ngày 12/4/2002 về việc công bố Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, Kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Điều 91 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Nay công bố: Luật Tổ chức…

Lệnh số 16/2002/L-CTN của Chủ tịch nước
Về việc công bố Pháp lệnh số 02/2002/PL-UBTVQH11 Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân