Giấy phép Quảng Cáo

Hãng luật Đức Chánh cung cấp các dịch vụ liên quan đến giấy phép quảng cáo trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh và Đồng Nai, trong các trường hợp sau:

* Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường:

+ Đơn xin phép bản chính (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực của cơ quan có chức năng. Nộp một lần);

+ Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng kiểu dáng công nghiệp (bản photo);

+ Maket nội dung quảng cáo (bản chính);

+ Hợp đồng thuê địa điểm quảng cáo dài hạn (bản photo);

+ Hợp đồng quảng cáo;

+ Sơ đồ vị trí quảng cáo, ảnh chụp.

– Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế. Bao gồm: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiêt bị y tế; mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận)

+ Đơn xin phép bản chính (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực của cơ quan có chức năng. Nộp một lần);

+ Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng kiểu dáng công nghiệp (bản photo);

+ Maket nội dung quảng cáo (bản chính);

+ Hợp đồng thuê địa điểm quảng cáo dài hạn (bản photo);

+ Hợp đồng quảng cáo;

+ Sơ đồ vị trí quảng cáo, ảnh chụp;

* Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

+ Đơn xin phép bản chính (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực của cơ quan có chức năng. Nộp một lần);

+ Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng kiểu dáng công nghiệp (bản photo);

+ Maket nội dung quảng cáo (bản chính);

+ Hợp đồng thuê địa điểm quảng cáo dài hạn (bản photo);

+ Hợp đồng quảng cáo;

+ Sơ đồ vị trí quảng cáo, ảnh chụp

* Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường

+ Đơn xin phép (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng kiểu dáng công nghiệp (bản photo);

+ Makét nội dung quảng cáo (bản chính);

+ Hợp đồng quảng cáo (bản photo);

+ Danh sách vị trí quảng cáo (bản chính);

+ Giấy phép của Sở Giao thông Vận tải;

* Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế.

+ Đơn xin phép (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng kiểu dáng công nghiệp (bản photo);

+ Makét nội dung quảng cáo (bản chính);

+ Hợp đồng quảng cáo (bản photo);

+ Danh sách vị trí quảng cáo (bản chính);

+ Giấy phép của Sở Giao thông Vận tải;

+ Giấy xác nhận của Sở Y tế;

* Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng-rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

+ Đơn xin phép (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng kiểu dáng công nghiệp (bản photo);

+ Makét nội dung quảng cáo (bản chính);

+ Hợp đồng quảng cáo (bản photo);

+ Danh sách vị trí quảng cáo (bản chính);

+ Giấy phép của Sở Giao thông Vận tải;

+ Giấy xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Quyết định cho phép thực hiện quảng cáo trên pano nhỏ (dưới 10m2) và vật thể trên không, dưới nước – Thời gian dưới 30 ngày (liên quan đến lĩnh vực y tế)

+ Đơn xin phép (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

+ Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng kiểu dáng công nghiệp (bản photo);

+ Makét nội dung quảng cáo (bản chính);

+ Hợp đồng quảng cáo (bản photo);

+ Danh sách vị trí quảng cáo (bản chính);

+ Văn bản trả lời của Sở Y tế


2

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ

Contact chị Thanh