Category

Nhận con nuôi tại Việt Nam

Nhận con nuôi tại Việt Nam

By | Nhận con nuôi tại Việt Nam | No Comments

Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam đăng ký nhận con nuôi ở Việt Nam với các điều kiện sau: – Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; – Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; – Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; – Có tư cách đạo đức tốt.   * Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam đăng ký nhận con nuôi ở Việt Nam  chuẩn bị các hồ sơ sau: 1. Hồ sơ của người nước ngoài thường trú…

Read More