Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự và các văn bản hướng dẫn

By 18/11/2013TIN TỨC

Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11
Sửa đổi điều 9 của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh số 23/2004/PL-UBTVQH11
Về việc tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12
Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Nghị quyết số 1005/2006/NQ-UBTVQH11
Về việc thành lập cơ quan điều tra hình sự binh đoàn 5, cơ quan điều tra hình sự khu vực binh đoàn 15

Nghị quyết số 1004/2006/NQ-UBTVQH11
Về việc giải thể cơ quan điều tra hình sự khu vực 6 quan khu 5

Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH22
Về việc thành lập cơ quan điều tra hình sự, cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực

Nghị quyết số 727/2004/NQ-UBTVQH11
Về việc thi hành pháp lệnh tổ chức điều tra

Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 về thành lập cơ quan điều tra hình sự, cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực

Thông tư số 41/2009/TT-BCa-V19
Bổ sung thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra năm 2004 trong Công an nhân dân

Thông tư số 04/2007/TT-BCA
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23 tháng 9 năm 2004 Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong công an nhân dân

Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19)
Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân