Category

Tranh chấp thừa kế, di sản

thua-ke

Tranh chấp thừa kế, di sản

By | Tranh chấp thừa kế, di sản | No Comments

Thừa kế di sản là sự chuyển dịch di sản của cá nhân đã chết cho những người còn sống. Mọi cá nhân có quyền để lại tài sản cho cá nhân hoặc tổ chức theo di chúc hoặc theo pháp luật, và đồng thời cũng có quyền hưởng di sản của người khác theo di chúc hoặc theo pháp luật. Công ty Luật TNHH DC Counsel cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế và giải quyết tranh chấp thừa kế, cụ thể bao gồm các lĩnh vực tư vấn sau: 1. Tư vấn các quy…

Read More